نوشته‌ها

این بار یک موضوع بسیار جذاب براتون در نظر گرفتم. برای adminهای شبکه که علاقه مند به انجام کارهایی از قبیل کنترل گروهی کامپیوتر ها هستند و یا می خواهند یک فرمان به صورت عمومی برای یک دسته از کاربران اجرا گردد بسیار پر کاربرد می باشد.برای مثال من یک Script نوشته ام که می تواند برای ارسال ایمیل در شبکه مورد استفاده قرار گیرد.که در زیر آنرا می بینید.

Const cdoSendUsingMethod = “http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”, _
cdoSendUsingPort = 2, _
cdoSMTPServer = “http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”
‘// Create the CDO connections.
Dim iMsg, iConf, Flds
Set iMsg = CreateObject(“CDO.Message”)
Set iConf = CreateObject(“CDO.Configuration”)
Set Flds = iConf.Fields
‘//SMTP Server Configuration
With Flds
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
.Item(cdoSMTPServer) = ‘{خود را وارد نماييد SMTP آدرس ايميل سرور }’
.Update
End With
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
With iMsg
Set .Configuration = iConf
.To = ‘{آدرس ايميل مورد نظر}’
.From = ‘{آدرسي که ايميل از طريق آن ارسال مي گردد}’
.Subject = ‘{عنوان ايميل ارسالي}’
.TextBody = ‘{محتواي ايميل}’
End With
‘// در اين قسمت مي توانيد چنانچه نياز به ارسال پيوست به همراه ايميل هستيد آنرا اضافه کنيد
‘.AddAttachment Attachment
‘در نهايت ارسال صورت مي گيرد
iMsg.Send