نوشته‌ها

نوشتن اسکریپت برای ویندوز Windows Login Script

این بار یک موضوع بسیار جذاب براتون در نظر گرفتم. برای adminهای شبکه که علاقه مند به انجام کارهایی از قبیل کنترل گروهی کامپیوتر ها هستند و یا می خواهند یک فرمان به صورت عمومی برای یک دسته از کاربران اجرا گردد بسیار پر کاربرد می باشد.برای مثال من یک Script نوشته ام که می تواند برای ارسال ایمیل در شبکه مورد استفاده قرار گیرد.که در زیر آنرا می بینید.

Const cdoSendUsingMethod = “http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing”, _
cdoSendUsingPort = 2, _
cdoSMTPServer = “http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver”
‘// Create the CDO connections.
Dim iMsg, iConf, Flds
Set iMsg = CreateObject(“CDO.Message”)
Set iConf = CreateObject(“CDO.Configuration”)
Set Flds = iConf.Fields
‘//SMTP Server Configuration
With Flds
.Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
.Item(cdoSMTPServer) = ‘{خود را وارد نمایید SMTP آدرس ایمیل سرور }’
.Update
End With
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
With iMsg
Set .Configuration = iConf
.To = ‘{آدرس ایمیل مورد نظر}’
.From = ‘{آدرسی که ایمیل از طریق آن ارسال می گردد}’
.Subject = ‘{عنوان ایمیل ارسالی}’
.TextBody = ‘{محتوای ایمیل}’
End With
‘// در این قسمت می توانید چنانچه نیاز به ارسال پیوست به همراه ایمیل هستید آنرا اضافه کنید
‘.AddAttachment Attachment
‘در نهایت ارسال صورت می گیرد
iMsg.Send